bd10290_.gif (992 bytes)
Raja Ravi Verma Abanindranath Tagore Rabindranath Tagore
Gaganendranath Tagore Amrita Sher-Gil Hemen Majumdar
Nandlal Bose Jamini Roy Sailoz Mukherjee
Ram Kinkar Baij Binode Behari Mukherjee J.P. Ganguly
Abdul Rehman Chugtai Hari Ambadas Gade Mukul Dey
M. Vishvanath Dhurandhar Gopal Ghose Asit Kumar Haldar
Swalaram Laxman Haldankar
bd10290_.gif (992 bytes)